Odszkodowanie za opóźnienia pociągów

23 styczeń 2010.
Planowy pociąg z Warszawy Wileńskiej 18:45 pojawił się na peronie o 19:03 i odjechał dopiero o 19:09. Do Tłuszcza pociąg przyjechał o 19:51 a w Łochowie był o 20:15. Łącznie czas podróży 1:30 – wliczając opóźnienie.

Wiem, że są mrozy itd. Cieszę się, że w ogóle dotarłem do domu w miarę szybko.. ale nie o tym chciałem pisać.

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu, czy jest to możliwe jeśli korzysta się z usług KM ?

Gdyby wszyscy przewoźnicy podlegali pod unijne rozporządzenie to na pewno rekompensaty by były. Unijne rozporządzenie przewiduje, a nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym zwalnia miejskie, podmiejskie i regionalne kolejowe przewozy osób z obowiązku wypłacania odszkodowań za opóźnienia!

Zaglądając do regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt: http://www.mazowieckie.com.pl/site.php5/getFile/2799 ( kopia lokalna regulaminu: Regulamin_KM ) mowa jest tylko o reklamacjach i skargach. Reklamacje dotyczą wezwań i zwrotów biletów. A skoro nie ma nic o odszkodowaniach(łapią się w „inne przyczyny”) to trzeba je składać osobiście w siedzibie Spółki KM lub korespondencyjnie na adres pocztowy:  „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. ul. Lubelska 1 03-802 Warszawa.

Paragraf 19  zawiera istotną informację, a mianowicie: Podróżny może złożyć do KM reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.
Załączam tutaj również cały paragraf 20 – jeśli ktoś nie lubi czytania regulaminów.

§ 20. Skargi i wnioski
1. Podróżny może skierować do KM skargę/uwagę dotyczącą jakości świadczonych usług, zachowania pracowników KM, nie wywiązania się KM z zawartej umowy przewozowej lub
dotyczącą innej sprawy, za którą odpowiada KM. Skarga/uwaga nie może zawierać wnioskowania o odszkodowanie.
2. Skargi/uwagi należy składać w terminie 7 dni od daty zdarzenia, podając szczegółowy opis zdarzenia(m.in. datę, miejsce, numer pociągu, relację oraz godzinę odjazdu pociągu; numer kierownika lub kontrolera, itp.).
3. Do KM można kierować wnioski dotyczące spowodowania poprawy jakości świadczonych usług we wskazanym obszarze działania KM, poszerzenia oferty przewozowej, zmiany obowiązującego rozkładu jazdy pociągów lub dotyczące innych spraw, jeśli należą one do kompetencji KM.
4. Skargi/uwagi i wnioski mogą być składane:
1) korespondencyjnie na adres pocztowy:
„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
Biuro Zarządu
ul. Lubelska 1
03-802 Warszawa;
2) drogą internetową na adres: skargi@mazowieckie.com.pl;
3) telefonicznie: (0 22) 47 37 900, 47 38 441 albo 47 37 753;
4) w kasach biletowych;
5) osobiście w siedzibie KM, znajdującej się przy ul. Lubelskiej 1 w Warszawie.
5.  Odpowiedź na skargę/uwagę lub wniosek powinna być udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wpływu do KM, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 60 dni od daty wpływu do KM, wówczas KM informuje wnoszącego o terminie udzielenia odpowiedzi.
6.  Jeżeli z części skargi/uwagi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/uwagę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięci tych braków spowoduje pozostawienie skargi/uwagi lub wniosku bez rozpoznania.
7.  Jeżeli skarga/uwaga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, bądź też rozpatrzenie nie należy do kompetencji KM, KM przekazuje sprawę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, do odpowiedniego podmiotu i równocześnie zawiadamia wnoszącego o sposobie przekazania sprawy.
8.  KM nie udziela odpowiedzi na skargi/uwagi lub wnioski, jeśli nie zawierają imienia i nazwiska(nazwy) wnoszącego oraz pełnego adresu do korespondencji pocztowej lub jeśli zawierają wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe.

Pozostaje nam zatem składanie skarg i reklamacji. Jeśli jednak nie zostanie rozpatrzona na naszą korzyść można zgłosić ją do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK)

Jeśli komuś udało się takie odszkodowanie/rekompensatę uzyskać to proszę o załączenie komentarza ze szczegółowym opisem lub przesłanie wiadomości e-mail.

Powiązane wpisy:

KM - kolejna relacja
Niech ta zima się już kończy..
Strzeż się "Tajniaka"
Wysłany 23.01.2010 w 22:38 · przez blog.ezrodlo.pl · Stały link
W: KM · Opisany jako: , , , ,

2 Odpowiedzi

Subskrybuj komentarze przez RSS

 1. Napisany przez Luk
  na 5 lutego, 2010 w 22:44
  Stały link

  A może tak byś w końcu prawko zrobił ? a nie ciągle uzależniony od km
  Pozdr.
  luk

 2. Napisany przez Ubik
  na 6 lutego, 2010 w 10:20
  Stały link

  Kiedyś zrobię – jak moja wada wzroku się poprawi. Na razie nie chcę narażać innych na niebezpieczeństwo :)

Subskrybuj komentarze przez RSS